رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:

تصویب سند ملی برای سالمندان كشور

تصویب سند ملی برای سالمندان كشور به گزارش كار در محل رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور اظهار داشت: سند ملی سالمندان كشور توسط رییس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف می باشد.دكتر محسن سلمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه كرد: سند ملی سالمندان كشور توسط رییس جمهور در جلسه شورای عالی سلامت به تصویب رسید و دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور موظف به هماهنگی های مرتبط با حسن اجرای اهداف و سیاست های سند مذكور می باشد.
وی ضمن اشاره به قوانین توسعه ششم اضافه كرد: پیرو ماده ۵۷ قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف گردید به منظور بسط و گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، كاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت بنیان كردن توسعه اقتصادی نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و كیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف و نسبت به تهیه و تدوین بسته های سیاستی و حمایت اجتماعی اقدام نماید.
سلمان نژاد ادامه داد: در ماده(۵۷) احكام دائمی: بند(پ) ـ دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابری، بسط و ترویج سبك زندگی اسلامی - ایرانی، تولید زمینه تضمین حداقل حمایتهای اجتماعی، تأمین حداقل كیفیت زندگی و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، وفق تبصره ذیل ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۲/۲/۲۲، ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای مرتبط با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظایر آن در شورای راهبردی و تخصصی امور حمایتی در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام امور زیر در قالب برنامه های اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثری از مشاركتهای مردمی و همكاریهای جمعی اقدام كند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور بیان كرد: بر این اساسبا نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور بعد از مدت ها تلاش فراوان مدیران، سیاستگذارن، متخصصان و كارشناسان از بخش های مختلف سند ملی سالمندان كشور تهیه گردید. به منظور تدوین «سند ملی سالمندان كشور»، بعد از مشورت های زیاد با گروه های تخصصی و بررسی اجمالی در مورد وضع موجود جمعیت كشور توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان بهزیستی كشور انجام شد.
محسن سلمان نژاد در اینخصوص اظهار داشت: دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور به منظور تكمیل سند در مرحله‌ی بعد از كلیه ذی نفعان درگیر در مبحث سالمندان برای مشاركت در امر تدوین سند سالمندان دعوت به عمل آورد كه در این خصوص سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، كمیته امداد امام خمینی(ره)، اساتید دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه مشاركت فعال داشتند. شایان ذكر است در جلسات هماهنگی و دریافت نظرات سازمان ها و دستگاه های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، وزارت كشور و شهرداری و سازمان های مردم نهاد مرتبط با امور سالمندی مشاركت داشتند.
وی اضافه كرد: برای تدوین «سند ملی سالمندان كشور» در ابتدا با عنایت به اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم انداز ۱۴۰۴، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و سیاست های كلی جمعیت)، شرایط وضع موجود و شرایط مطلوب مورد نظر، «اهداف» احصاء گردیدند. در هر مورد تصمیم گیری بر اساس اجماع جمع و به صورت اقناعی برای مبحث مورد نظر انجام گرفت. در مورد «راهبردها» و «سیاست های اجرایی» هم به همین ترتیب عمل شد و در نهایت در چندین مرحله بر مبنای اصول علمی مورد بازبینی قرار گرفت و نسخه نهایی تهیه گردید.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان كشور در بیان اهداف این سند اظهار داشت: نخستین سند ملی سالمندان ایران با هدف پاسخ هماهنگ به چالش ها و فرصت های سالمندی جمعیت ایران برای رسیدن به بهترین نتیجه برای همه سالمندان كشور تهیه شده است. این سند برای هدایت سیاستگذاری ها، برنامه ها و فعالیت های آینده در امور سالمندان تهیه شده است. این سند شامل شش هدف اصلی شامل (۱)ارتقای سطح فرهنگی جامعه در مورد پدیده سالمندی، (۲)توانمندسازی سالمندان، (۳)حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، (۴)ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت های اجتماعی، (۵)توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و (۶)امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان می باشد.
سلمان نژاد همینطور به بیان استراتژی های سند ملی سالمندان اشاره نمود و اظهار داشت: برای هر هدف راهبردها و سیاست های اجرایی تعیین شده اند و در نهایت برنامه عملیاتی این سند شامل: (۱) فعالیت ها، (۲)اعتبار مورد نیاز، (۳)تعیین متولیان فعالیت ها و (۴)زمان بندی تهیه خواهد شد. در این سند با هدایت دولت همكاری بین بخشی همه دستگاه ها و افراد جامعه می توانیم شرایط بهتری برای سالمندان عزیز كشورمان داشته باشیم و برنامه ها و سیاست ها را به برنامه عملیاتی تبدیل نماییم.
وی ادامه داد: از دیگر اهداف مهم این سند توانمندسازی سالمندان می باشد كه با استفاده از تاكید بر آموزش و یادگیری مادام العمر مهارت آموزی فرد و مراقبین سالمندان، تولید و توسعه محیط های توانمندساز و توسعه مشاركت اجتماعی سالمندان قابل دستیابی است.
سلمان نژاد اضافه كرد: تولید و توسعه محیط های توانمندساز با استفاده از ترویج و حمایت از سیاست های محیط دوستدار سالمند و افزایش دسترسی سالمندان به خدمات درمانی و توانبخشی می تواند نقش مهمی در توانمندسازی سالمندان داشته باشد.
وی اظهار داشت: در این سند برای حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان می توان با استفاده از توسعه كمی و كیفی اقدامات پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی برای سالمندان اقدام نمود.
سلمان نژاد اضافه كرد: ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت های اجتماعی از دیگر اهداف این سند می باشد كه با استفاده از تأمین معیشت و خدمات مالی به سالمندان و توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان قابل دستیابی است.
وی ادامه داد: با اینكه در این سند در جهت حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی كشور ایران تلاش بر زندگی سالمندان در خانه خود و در كنار خانواده و جامعه می باشد ولی لازم است انواع مدلهای مراقبت برای سالمندان در جامعه فراهم باشد.
سلمان نژاد اظهار داشت: توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان از راهبردهای این سند می باشد كه نیاز به سیاستگذاری بر مبنای تبیین انواع مدلهای مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدلهای مراقبتی موجود از سالمندان، تولید و حمایت از مدلهای كارآمد مراقبتی متناسب با نیاز سالمندان، ترویج و حمایت از مدلهای مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیررسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیررسمی سالمندان و حمایت بیمه ای از انواع مدلهای مراقبت سالمندان دارد.
وی اضافه كرد: توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی از اهداف بسیار مهم سند ملی سالمندان كشور است. (نهادسازی در حوزه ی سالمندی با استفاده از بازنگری قوانین و مقررات از راهبردهای ضروری این سند است. )
سلمان نژاد اظهار داشت: آخرین هدف این سند كه بسیار اهمیت دارد امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان با استفاده از تأمین منابع مالی پایدار برای سالمندی، كاهش پرداخت از جیب مردم (OOP)در برخورداری سالمندان از خدمات درمانی و توان بخشی و تخصیص عادلانه و بهینه منابع مالی است.
 

1396/10/03
18:14:46
5.0 / 5
5929
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است