در جلسه علنی شورای شهر انجام شد؛

ادامه بررسی پرونده های پلاك ثبتی باغات پایتخت

ادامه بررسی پرونده های پلاك ثبتی باغات پایتخت به گزارش کار در محل اعضای شورا در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورا به بررسی پرونده های پلاک ثبتی باغات شهر تهران پرداختند.


به گزارش کار در محل به نقل از مهر، اعضای شورا در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورا به بررسی پرونده های پلاک ثبتی باغات پرداختند. زهرا نژاد بهرام نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری در این خصوص نخستین پرونده اظهار داشت: این پرونده، ملکی به مساحت ۱۵۷۷ متر در پاسداران واقع در منطقه ۳ است و در سند آن عبارت «شش دانگ یک قطعه زمین» آمده است. وی ادامه داد: این قطعه زمین سابقا مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۶۸ آنرا باغ دانسته و در سال ۱۳۹۷ هم آنرا باغ شمرده است و کمیسیون ۱۲ در سال ۱۳۶۳ آنرا مسکونی مشجر خوانده است. بنابراین کمیسیون شهرسازی و معماری هم آنرا باغ شمرده است. حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در مخالف با این نظر، اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۲ این ملک را مسکونی مشجر می داند تبعا غیر باغ می شمرد. این ملک خانه ای بوده که درخت هم داشته است. در سطح تهران در گذشته خانه ها در حیاط خود دارای درخت بوده اند و این طبیعی است. وی افزود: سند ملک هم باغ نیست، حدنصاب درختان را هم ندارد و غیر مسکونی هم که نیست و یکبار در سال ۱۳۶۴ غیر باغ شمرده شده است بنابراین نمی توان آنرا باغ شمرد. اما زهرا صدراعظم نوری موافق نظر کمیسیون بود و متذکر شد: در قانون اگر ملکی یکی از شرایط چندگانه مذکور را داشته باشد، باغ است. وقتی باغ شمرده شود دیگر نمی گردد در آن ساختمان بلند مرتبه ساخت. سخن کمیسیون ماده ۱۲ دلیلی برای باغ بودن این ملک است. در انتها نظر کمیسیون شهرسازی به رأی گذاشته شد و با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید. پلاک ثبتی دوم قطعه زمینی به مساحت ۵۵۸ متر در خیابان ولیعصر واقع در منطقه یک بود که در سند آن عبارت «قطعه زمین» و در سند مادر آن عبارت «قطعه باغ مشجر مزروعی» آمده است. همینطور کمیسیون ماده هفت آنرا باغ دانسته و از همین روی کمیسیون شهرسازی هم آنرا باغ می داند. بدین ترتیب نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق به تصویب رسید. سومین پلاک ثبتی مساحت ۱۰۷۳ متر مربع داشت و در سند آن عبارت «یک باب خانه و مغازه های متصل» آمده و سابقا مسکونی هم بوده است. نژاد بهرام درباره این پلاک ثبتی، اضافه کرد: در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ کمیسیون ماده هفت آنرا باغ شمرده است اما تعداد درختان حدنصاب ندارد و چون سند هم مسکونی است کمیسیون آنرا باغ نمی داند. بهاره آروین در مقام مخالف اظهار داشت: رأی کمیسیون ماده هفت با عنایت به تصاویر هوایی در ارتباط با سال ۱۳۸۸ و بن درختان، در خصوص باغ بودن ملک، صائب تر به نظر می آید. مجید فراهانی در موافقت با نظر کمیسیون اظهار داشت: در سند ذکر شده است که یک باب خانه و مغازه است و کلمه ای دال بر باغ بودن در آن وجود ندارد. افزون بر این، این باغ حد نصاب درختان را هم ندارد. سید حسن رسولی هم اظهار داشت: مشخصات عرضه شده در ارتباط با این ملک نیست و دقت نظر صورت نگرفته است. بنابراین درخواست می کنم که پرونده به کمیسیون برگشت کند. نژاد بهرام در پاسخ اظهار داشت: این که اشتباهی در پیوست ها وجود داشته باشد چیزی را عوض نمی کند و اشکالی بر رأی کمیسیون وارد نمی نماید. حسن خلیل آبادی هم در مخالفت، اظهار داشت: این ملک دو سند داشته و شماره هردو سند اساسا متفاوت از هم است و این طبیعی است. اگر آدرس ملک تعارضی نداشته باشد دلیلی برای بازگشت به کمیسیون وجود ندارد. ازاین رو پیشنهاد بازگشت به کمیسیون به رأی گذاشته شد اما با ۹ موافق به تصویب نرسید. سپس نظر کمیسیون در خصوص باغ نبودن به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی به تصویب رسید. سپس پلاک ثبتی چهارم با مساحت ۱۷۵۹ در منطقه پنج توسط محمد سالاری بررسی گردید. او اظهار داشت که در سند عبارت «زمین مزروعی» آمده است و کاربری قدیم آن هم باغ بوده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۷ آنرا باغ شمرده است ولی حدنصاب ندارد و کمیسیون شهرسازی با عنایت به کاربری قدیم آنکه باغ بود، آنرا باغ می داند. نظر کمیسیون بدون مخالف به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید پلاک ثبتی پنجم قطعه زمینی به مساحت ۵۲۲ متر در یافت آباد بود که در سند آن عبارت «یک قطعه باغ» آمده بود و کاربری قدیم آن، آموزشی بود. سالاری درباره این پلاک ثبتی، اظهار داشت: کمیسیون ماده هفت آنرا در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ باغ شمرده است. بنابراین کمیسیون شهرسازی و معماری هم آنرا باغ می داند. نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید. پلاک ثبتی ششم قطعه زمینی بود به مساحت ۹۱۷ متر مربع در منطقه یک و در سند آن «قطعه زمین باغ مشجر» آمده و کاربری قدیم آن مسکونی بوده است. سالاری درباره این پلاک ثبتی، اظهار داشت: کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۸ آنرا باغ شمرده است و از همین روی کمیسیون شهرسازی آنرا بر مبنای سند باغ می شمارد. خلیل آبادی هم در مقام مخالف اظهار داشت: روی سند عبارت باغ آمده است. اما همه شرایط نشان داده است که این ملک، باغ نیست. چونکه نه تنها حد نصاب درختان را ندارد، بلکه سطح زیر اشغال آن بسیار است. ناهید خداکرمی در موافق با نظر کمیسیون اظهار داشت: مالک، تمام درختان را نابود کرده است. حال چرا باید کار او را تأیید کنیم؟ این در حالیست که هم سند و هم کمیسیون تخصصی آن ملک را باغ می دانند. نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۱ رأی موافق به تصویب رسید. در ادامه شش مورد پلاک ثبتی با هم مورد بررسی قرار گرفتند که همه بخشی از قطعه زمین به مساحت ۴۶۰۲ متر در اقدسیه واقع در منطقه یک بودند و در سند هر شش پلاک عبارت «یک قطعه زمین» آمده و در سند مادر هم عبارت «یک قطعه زمین» آمده است. سالاری افزود: کاربری قدیم آن فضای سبز بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۱ آنرا غیر باغ اعلام نموده است و در سال ۱۳۹۹ آنرا با ۱۳۱ اصله درخت سبز باغ حساب کرده اند. اما کمیسیون شهرسازی آنرا باغ نمی داند. نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید و باغ شمرده شد. پلاک ثبتی هشتم قطعه زمینی به مساحت ۵۷۸۴ متر مربع در شهر ری بود که در سند عبارت «قطعه زمین مسکونی» آمده است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۹۷ گفته است که این ملک حدنصاب را باغ دارد. ازاین رو کمیسیون هم آنرا باغ می داند. نظر کمیسیون بدون مخالف و موافق به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید. پلاک ثبتی نهم قطعه زمینی به مساحت ۱۲۸۷ متر مربع در خیابان باغ فیض است و در سند عبارت «مشجر» آمده است و کاربری قدیم آن باغ است و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۸۹ آنرا باغ شمرده و در ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ هم با حدنصاب ۷۲ اصله درخت باغ شمرده است و بنابراین کمیسیون شهرسازی هم آنرا باغ می داند. نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید. سپس پلاک ثبتی دهم مورد بررسی قرار گرفت که قطعه زمینی بود به مساحت ۱۰۰۰ متر در زعفرانیه که در سند آن عبارت «یک قطعه زمین» آمده است و کاربری قدیم آن مسکونی بوده و کمیسیون ماده هفت در سال ۱۳۸۳ آنرا باغ نشمرده اما در سال ۱۳۹۸ باغ شمرده است و کمیسیون شهرسازی آنرا باغ می دانند. خلیل آبادی بعنوان مخالف اظهار داشت: در سال ۱۳۸۳ حدنصاب نداشته و باغ شمرده نشده، بعدها مالک درخت می کارد و باغ شمرده می شود. این ستم در حق مالک است. تازه در سند هم نامی از باغ نیامده است. نوری در موافقت با نظر کمیسیون اظهار داشت: ۳۸ اصله درخت گزارش شده است، این درحالی است که بن ۱۹۰ درخت در این ملک وجود داشته اما به هر علتی رأی غیر باغ داده شده است و با این وجود در سال ۱۳۹۸ رأی باغ داده شده و حدنصاب هم دارد. نظر کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.

1400/02/22
22:55:43
0.0 / 5
536
تگهای خبر: شهرسازی , شورا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است