از سوی بیمه تامین اجتماعی؛

شرایط بیمه پردازی اختیاری اعلام گردید

شرایط بیمه پردازی اختیاری اعلام گردید كار در محل: شرط سنی، سابقه كار، نرخ حق بیمه و تسهیلات لازم برای بیمه پردازی اختیاری از جانب سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید.به گزارش كار در محل به نقل از مهر، طبق قانون تامین اجتماعی به متقاضیانی كه سابقه بیمه پردازی قبلی نداشته اند یا آنهایی كه در گذشته ســابقه پرداخت حق بیمه داشته اند، اما به هر علت نتوانسته اند روند بیمه پردازی را ادامه دهند، مساعدتهای لازم می گردد. به این صورت كه این افـراد حتی بدون داشـتن اشــتغال در كارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، می توانند به صورت اختیاری از مزایای بیمه ای تامین اجتماعی استفاده كنند.
شرایط سنی و سابقه كار لازم برای درخواســت ادامه بیمه پردازی اختیاری
برای متقاضیان بیمه اختیاری زیر ۵۰ ســال زن و مرد كــه حداقــل ۳۰ روز ســابقه پرداخت حق بیمــه قبلی نزد سازمان تامین اجتماعی داشته یا دارای كارت آخر خدمت نظام وظیفه انجام شــده نه معافیت و... باشند حتی با نداشــتن ۳۰ روز ســابقه قبلی امكان درخواست شروع یا ادامه بیمه پردازی به صورت اختیاری فراهم است.
همچنین افراد بالای ۵۰ ســال به شرطی می توانند تقاضای بیمه اختیاری كنند كه معادل مازاد ۵۰ سال سن خود، سابقه فردی كه قبلی در تامین اجتماعی داشـته باشــند.
مثــلا فردی كه ۵۴ ســال دارد، در صورت داشتن حداقل ۴ سال سابقه قبلی می تواند درخواســت بیمه اختیاری كند. متقاضیانی كه حداقل ۱۰ سـال سابقه قبلی داشته باشند، با هر سنی می توانند بیمه اختیاری شوند. در ضمن چنانچه فردی قبلا یكبار طبق مقررات، بیمه اختیاری شده و مدتی حق بیمه پرداخت كرده باشد به هر میزان ولی بیمه پردازی اختیاری وی به هر علت متوقف شـده باشد تا سه مرتبه دیگر بدون نیاز به احراز شرایط سن و سابقه، با هر سنی می تواند بیمه اختیاری شود.
همچنین هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه كه به لحاظ بازنشستگی معتبر باشد به جز سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزئی و هم تمامی ســوابق منتقله از سایر صندوقها به تامین اجتماعی بعد از پرداخت مابه التفاوت مربوطه، در احراز شرایط سن و سابقه مقرر به منظور انعقاد قرارداد بیمه اختیاری ملاك عمل است.
همچنین سوابق قالیبافان عادی با نرخ ۱۴ درصد در صورت تبدیل نشدن به ســوابق با نرخ كامل و با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط به آن معادل نصف مدت سابقه پرداخت حق بیمه ملاك عمل است.
نرخ حق بیمه اختیاری
نــرخ این نوع بیمه هم اكنون ۲۷ درصد اســت. یعنی تمامی بیمه شــدگان بیمه اختیاری از جملــه افرادی كه از قبــل بیمـه اختیاری بــوده و همچنان حــق بیمه خویش را می پردازنــد و نیــز متقاضیان جدید بیمــه اختیاری باید معادل ۲۷ درصد دســتمزد مبنای كسـر حق بیمه خویش را به صورت ماهانه یا دوره های چند ماهه به تامین اجتماعی بپردازند. دستمزد مبنای پرداخت حق بیمــه به منظور بیمـه اختیاری بــرای متقاضیانی كه كمتر از ۱۰ ســال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند، در اختیار متقاضی بوده و می تواند از حداقل دستمزد تا حداكثر دسـتمزد سـال تقاضا را برای این نوع بیمه انتخاب نماید، اما این دستمزد برای آن دســته از متقاضیانی اســت كه بیش از ۱۰ سال ســابقه دارند كه معادل میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز ســابقه بیمه پردازی قبلی آنان است و نمی تواند از حداقل دستمزد سال تقاضا كمتر باشــد.
به علاوه در ابتدای هر ســال طبق مقــررات مصوب شــورایعالی كار به میزان درصدی كه به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می شود، بر دسـتمزد مبنای پرداخت حق بیمه اختیاری هم اضافه می شود، در هر صورت مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دسـتمزد كمتر و از حداكثر دستمزد سال بیشتر نخواهد بود.
برای مثال، میزان حق بیمه ماهانه بیمه اختیاری در سال ۱۳۹۷ اگر حداقل دستمزد روزانه امسال ۳۷۱۳۲۱ ریال باشــد حداقــل ماهانــه (ماه هــای ۳۱روزه ) مبلغ ۳۱۰۷۹۵۷ =۲۷×%۳۷۱۳۲۱ × ۳۱ ریــال خواهــد بود. البته این میزان برای افرادی كه دســتمزد مبنای كســر حق بیمه اختیاری آنها بیش از حداقل دســتمزد امسال باشد، بیشتر خواهد بود.
انجام معاینات در بدو قرارداد بیمه اختیاری
تمامی متقاضیان بیمه اختیاری و نه افراد تحت تكفل آنان به جز موردی كه در ادامه آمده است باید در شروع این نوع بیمه با معرفی سازمان به مراكز درمانی مورد تایید با هزینه شخصی خود مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از كارافتاده كلی به حسـاب بیایند، حســب شــرایط مقرر تنها در قبال حمایت بیمه بازنشستگی و فوت قبل و پس از بازنشستگی مشمول مقررات بیمه اختیاری قرار می گیرند و در صورتی می تواننــد از پشتیبانی از كارافتادگی كلی اســتفاده كنند كه بــا مبتلا شدن به بیماری یا بیماری هـای دیگری، مجددا به صورت مســتقل بدون احتســاب بیماری هایی كه در بدو قرارداد به دلیل آنها از كارافتاده كلی شــده اند از كار افتاده كلی محسوب شوند.
ضمنا متقاضیان بیمه اختیاری در صورت احراز شرایط زیر از انجام معاینات پزشكی بدو قرارداد معاف خواهند بود: الف- در تاریخ عرضه درخواست بیمه اختیاری، بیش از ۹ ماه از قطع بیمه پردازی آنان سپری نشده باشد.
ب- پیش از قطع بیمه پردازی به صورت پیوســته حداقل ۳۶۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه كه به لحاظ از كارافتادگی معتبر است، داشته باشد.
تعهدات بیمه اختیاری
تعهدات كوتاه مدت بیمه اختیاری شامل دفترچه بیمه درمانی برای بیمه شده و تمامی افراد تحت تكفل وی بدون پرداخت هیچگونه هزینه اضافه دیگــری همچون ســرانه درمان، پرداخت كمك هزینه انواع پروتز و اروتز به بیمه شــده و افراد تحت تكفل او، پرداخت كمك هزینه كفن و دفن بابت فوت بیمه شده و همسر یا همسران وی برابر مقررات. در ضمن به این نوع بیمه، غرامت دستمزد ایام بیماری و حاملگی و هم مقــرری بیمه بیكاری و كمك هزینه ازدواج تعلق نمی گیرد.
اما تعهدات بلندمدت بیمه اختیاری عبارت اند از: مستمری بازنشسـتگی، برقراری مسـتمری از كارافتادگی كلی و مســتمری بازماندگان قبل و پس از بازنشسـتگی در صورت احراز شرایط مستمری های مذكور.

1397/02/01
13:08:24
5.0 / 5
4855
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است