گزارش كار در محل؛

خدمات تامین اجتماعی از زبان آمار

خدمات تامین اجتماعی از زبان آمار كار در محل: بیش از نیمی از جمعیت كشور تحت پوشش خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این در حالیست كه اطلاعات موجود، به خوبی روند ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی را نشان میدهد.


به گزارش کار در محل به نقل از مهر، داده های آماری پیش نیاز تمام تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در تمام سطوح کوچک و بزرگ جامعه است. داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، این اصل در سازمان هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی که بر اصل و بنیان اکچوئری پی ریزی شده است، از جایگاه والاتر و با اهمیت تری برخوردار می باشد. وقتی طبق قانون، این سازمان موظف می شود تا هر سه سال یکبار عملیات اکچوئری را انجام دهد نشان از جایگاه دانش آماری برای این نوع سازمان ها دارد. بر اساس همین اهمیت و توجه به نقش آمار، از دهه ۸۰ به این سو واحدی اختصاصی و با نگاهی حرفه ای و تخصصی تحت عنوان دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی افتتاح شد و الان پس از تغییرات انجام شده در ساختار اداری این سازمان بعنوان مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات این رویه را در پیش گرفته است. تعداد کل بیمه شدگان بر مبنای گزارشی که از جانب این دفتر برای سال ۱۳۹۸ تهیه شده است تعداد کل بیمه شدگان فعال این سازمان ۱۳ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر و ۴۸۷ نفر برآورد شده است که ۸۰ درصد آنان مرد هستند که نشان داده است هنوز بخش زیادی از بازار کار کشور در اختیار مردان است و زنان دارای ۲۰ درصد از بازار کار کشور (رسمی) را در اختیار دارند. میانگین سنی بیمه شدگان این گزارش آماری مشخص می کند که از میانگین سنی بیمه شدگان در سال یاد شده۳۹، ۳ سال بوده است این شاخص برای زنان ۳۷.۹ سال می باشد.
در این رابطه گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال با سهم ۲۱ درصد، بیشترین تعداد بیمه شدگان را در برمی گیرد. ۷۸ درصد از این گروه سنی را مردان می سازند. این گروه سنی دارای میانگین سابقه ۹ سال میانگین دستمزد ۲۵، ۷۵۶، ۲۷۶ ریال) ۱، ۷ برابر حداقل دستمزد و چگالی پرداخت حق بیمه این گروه سنی ۱۰.۷ ماه بوده است. چگالی پرداخت حق بیمه در صورتیکه سن جوانی را ۳۵ سال در نظر بگیریم، ۳۴ درصد از بیمه شدگان حدود ۴ میلیون و ۴۷۳ هزار نفر) در سنین جوانی قرارمی گیرند که ۷۷ درصد آنان مرد و ۲۳ درصد زن هستند. میانگین سن این بیمه شدگان ۲۹، ۵ سال، میانگین سابقه ۴.۴سال، میانگین دستمزد این گروه حدود ۲ میلیون و ۲۷۳ هزار توان درج شده و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه ۹.۷ ماه بوده است. در همین رابطه اگر سن سالمندی را ۶۰ سال در نظر بگیریم، ۲ درصد از بیمه شدگان یعنی کمی بیشتر از ۲۷۱هزار نفر در سنین سالمندی قرار می گیرند که ۹۴ درصد آنان مرد و ۶ درصد زن هستند. میانگین سن این بیمه شدگان ۶۲، ۶ سال، میانگین سابقه ۱۴.۳سال، میانگین دستمزد این گروه هم ۲ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان یعنی ۱.۶ برابر حداقل دستمزد با میانگین چگالی پرداخت حق بیمه ۱۰.۷ ماه بوده است. سابقه بیمه پردازی سابقه، شاخص دیگری است که در این گزارش آماری مورد بررسی قرار گرفته، بر این مبنا میانگین سابقه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی پارسال ۹، ۴ سال است. این شاخص برای مردان ۹.۹ سال و برای زنان ۷.۲ سال قید شده است. در بین سایر گروه های سابقه ای گروه ۵ تا ۹ سال بیشترین تعداد بیمه شدگان را شامل می شود. که به تبعیت از کلیت آماری و برتری قابل توجه مردان در این رابطه هم ۷۶ درصد این بیمه شدگان مرد هستند. میانگین سن این گروه ۳۸ سال، میانگین سابقه آنان ۷ سال، میانگین دستمزد آنان ۲۲، ۲۸۴، ۲۷۰ ریال ۱، ۵ برابر حداقل دستمزد و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه آنان ۱۱ ماه بوده است. میانگین دستمزد بیمه شدگان دستمزد، بعنوان یک شاخص مهم در سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی همواره مورد توجه است این نوع سازمان ها به علت درآمد / هزینه ای بودن، یافته های حاصل از این شاخص را رصد می کنند.
آمار جمع آوری شده و نتایج حاصل از آن مشخص می کند که میانگین دستمزد بیمه شدگان این سازمان در سال ۱۳۹۸ کمی بیشتر از ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بوده است که ۱، ۶ برابر حداقل دستمزد برآورد می شود. این شاخص برای مردان کمی بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان و برای زنان اندکی بیشتر از ۲ میلیون و ۳۳۹ هزار تومان بوده است. بدیهی است که آمار و رقم های اعلامی در این گزارش برای دستمزد، بر اساس فهرست های ارسالی و حق بیمه های کسر شده است و امکان دارد در واقعیت رقم های دیگری باشد. بر همین مبنا حدود ۱۴ درصد از بیمه شدگان بر مبنای رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ (معادل ۱۵۱۶۸۸۱۰ ریال) حق بیمه پرداخت کرده اند که ۵۶ درصد از این بیمه شدگان مرد و ۴۴ درصد زن هستند. بر طبق آمار موجود میانگین سن این افراد ۴۱ سال، میانگین سابقه آنان ۸ سال و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه آنان ۱۰ ماه است. بیشترین حق بیمه بیشترین گروه پرداخت حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی متعلق به افرادی است که بین یک تا دو برابر حداقل دستمزد حق بیمه پرداخت می کنند که ۶۷ درصد از بیمه شدگان را شامل می شود. که به صورت میانگین یک میلیون و ۹۶۶ هزار تومان برابر ۱، ۳ برابر حداقل دستمزد را شامل می شود. میانگین دستمزد نکته حائز اهمیت اینکه بر خلاف ذهنیت موجود مقایسه میانگین دستمزد بیمه شدگان در گروه های سنی نشان داده است بیمه شدگانی که در گروه سنی ۵۵ تا ۵۹ سال قرار می گیرند، دارای میانگین دستمزد کمتر از گروه های سنی قبل و پس از خود هستند که یکی از علل آن ورود تازه واردان در سنین بالا به صندوق سازمان تأمین اجتماعی است. نوع بیمه و نرخ حق بیمه نوع بیمه و نرخ حق بیمه، یکی دیگر از شاخصهای مورد توجه در این گزارش آماری دفتر مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات است، طبق این گزارش ۴۷ درصد از بیمه شدگان در زمره بیمه شدگان دارای کارکرد عادی فهرست بوده که بیشتر آنان بیمه شدگان الزامی تلقی می شوند. از نظر جنسیت ۸۲ درصد از این بیمه شدگان مرد و ۱۸ درصد زن هستند. میانگین سن این گروه ۳۸ سال، میانگین سابقه آنان۱۰ سال، میانگین دستمزد آنان هم کمی بیشتر از ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان یعنی ۱، ۸ برابر حداقل دستمزد برآورد شده است و میانگین چگالی پرداخت حق بیمه این گروه از بیمه شدگان ۱۱ ماه بوده است.
در این گزارش بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد حدود ۸ درصد از بیمه شدگان را ایجاد کرده اند. ۵۵ درصد از این افراد بر اساس نرخ حق بیمه۱۸ درصد، ۱۲ درصد با نرخ ۱۴ درصد و و ۳۳ درصد با نرخ ۱۲ درصد حق بیمه پرداخته اند. میانگین چگالی پرداخت حق بیمه بررسی چگالی پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی پارسال مشخص می کند که میانگین چگالی پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ۱۰، ۵ ماه است. این شاخص برای مردان ۱۰.۶ ماه و برای زنان ۱۰.۲ ماه بوده است. اما نکته قابل توجه اینکه ۷۴ درصد از بیمه شدگان دارای چگالی پرداخت ۱۲ ماه حق بیمه می باشند. این افراد به صورت میانگین ۴۰ سال سن و۱۱ سال سابقه داشته و میانگین حق بیمه پرداختی بر اساس ۲ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان دستمزد یعنی ۱، ۷ برابر حداقل دستمزد بوده است. بیمه شدگان جدید بیمه شدگان جدید، افرادی هستند که اولین سال بیمه پردازی خویش را در سازمان تأمین اجتماعی تجربه می کنند که آمار موجود نشان داده است پارسال ۵ درصد از بیمه شدگان چنین شرایطی داشته اند که از نظر جنسیت ۶۵درصد مرد بوده اند. بررسی این گروه از بیمه شدگان مشخص می کند که این افراد به صورت میانگین، دارای ۲۹ سال سن و ۱۵۸ روز (حدود ۵ ماه) سابقه پرداخت حق بیمه بوده و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان هم حدود یک میلیون و ۹۳۴ هزار تومان یعنی ۱، ۳ برابر حداقل دستمزد قید شده است. بیشترین بیمه شدگان استان تهران با مجموع ادارات کل شرق، غرب و شهرستان های تهران همچنان با ۲۳ درصد (کمی بیشتر از ۳ میلیون و ۱۲۰ هزار بیمه شده اصلی) بیشترین بیمه شدگان کشوری را در میان استان های کشور را دارد و اداره کل شرق تهران بزرگ هم در میان تمام ادارات کل با داشتن سهم ۹، ۵ درصدی در صدر قرار دارد و اداره کل غرب تهران بزرگ هم در مکان دوم قرار دارد. بر همین مبنا اداره کل کهگیلویه و بویر احمد با داشتن کمتر از ۱ درصد بیمه شدگان، کمترین تعداد بیمه شده را نسبت به سایر ادارات کل به خود مختص کرده است. با بررسی گروه سنی بیمه شدگان سازمان در استان های مختلف مشخص می شود که بیشترین میانگین سن بیمه شدگان مربوط به اداره کل لرستان با ۴۰ سال و ۸ ماه و کمترین گروه سنی آن مربوط به اداره کل یزد با ۳۷ سال و ۵ ماه در استان یزد بوده است. میانگین سابقه بیمه شدگان از نظر میانگین سابقه گزراش های آماری مشخص می کند، بیشترین میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط به اداره کل غرب تهران با ۱۰ سال و ۴ ماه و کمترین آن مربوط به اداره کل ایلام با ۸ سال بوده است. بر مبنای یافته های حاصل از این گزارش آماری، بیشترین میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه در اداره کل غرب تهران بزرگ با رقم نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۵هزار تومان معادل برابر حداقل دستمزد ثبت شده است و کم ترین آن برخلاف ذهنیت ما (استان های کم برخوردار و پر برخوردار) مربوط به اداره کل گلستان با حدود رقم ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تومان معادل ۱، ۴ برابر حداقل دستمزد قید شده است. همینطور بیشترین میانگین چگالی پرداخت حق بیمه مربوط به اداره کل مازندران (۱۰، ۸ ماه) و کمترین آن مربوط به اداره کهگیلویه و بویر احمد (۹.۳ ماه) بوده است.


منبع:

1399/06/05
12:46:57
5.0 / 5
2123
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است