وزیر كشور مطرح كرد؛

پیشنهاد حذف یارانه ها به نفع توسعه حمل و نقل عمومی

پیشنهاد حذف یارانه ها به نفع توسعه حمل و نقل عمومی به گزارش كار در محل وزیر كشور اظهار داشت: در لایحه بودجه ۹۸ كشور پیش بینی شده استانداران یارانه ۳ دهك را به تشخیص خود حذف و اعتبار و صرف توسعه حمل و نقل عمومی، تولید و معیشت نیازمندان كنند.به گ